KaarPux xorg proto Module: xproto

Name
xproto
Version
7.0.28
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/xproto-7.0.28.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml