KaarPux xorg proto Module: xcmiscproto

Name
xcmiscproto
Version
1.2.2
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/xcmiscproto-1.2.2.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml