KaarPux xorg proto Module: xf86dgaproto

Name
xf86dgaproto
Version
2.1
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/xf86dgaproto-2.1.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml