KaarPux xorg proto Module: xextproto

Name
xextproto
Version
7.3.0
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/xextproto-7.3.0.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml