KaarPux xorg proto Module: xf86driproto

Name
xf86driproto
Version
2.1.1
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/xf86driproto-2.1.1.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml