KaarPux xorg proto Module: dri3proto

Name
dri3proto
Version
1.0
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/dri3proto-1.0.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml