KaarPux xorg proto Module: damageproto

Name
damageproto
Version
1.2.1
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/damageproto-1.2.1.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml