KaarPux xorg proto Module: dri2proto

Name
dri2proto
Version
2.8
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/dri2proto-2.8.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml