KaarPux xorg proto Module: dmxproto

Name
dmxproto
Version
2.3.1
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/dmxproto-2.3.1.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml