KaarPux xorg proto Module: resourceproto

Name
resourceproto
Version
1.2.0
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/resourceproto-1.2.0.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml