KaarPux xorg proto Module: recordproto

Name
recordproto
Version
1.14.2
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/recordproto-1.14.2.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml