KaarPux xorg proto Module: randrproto

Name
randrproto
Version
1.5.0
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/randrproto-1.5.0.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml