KaarPux xorg proto Module: fontsproto

Name
fontsproto
Version
2.1.3
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/fontsproto-2.1.3.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml