KaarPux xorg proto Module: fixesproto

Name
fixesproto
Version
5.0
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/fixesproto-5.0.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml