KaarPux xorg proto Module: videoproto

Name
videoproto
Version
2.3.2
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/videoproto-2.3.2.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml