KaarPux xorg proto Module: presentproto

Name
presentproto
Version
1.0
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/presentproto-1.0.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml