KaarPux xorg proto Module: inputproto

Name
inputproto
Version
2.3.1
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/inputproto-2.3.1.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml