KaarPux xorg proto Module: glproto

Name
glproto
Version
1.4.17
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/glproto-1.4.17.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml