KaarPux xorg proto Module: compositeproto

Name
compositeproto
Version
0.4.2
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/compositeproto-0.4.2.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml