KaarPux xorg proto Module: bigreqsproto

Name
bigreqsproto
Version
1.1.2
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/bigreqsproto-1.1.2.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml