KaarPux Package: adwaita-icon-theme

Name
adwaita-icon-theme
Version
3.18.0
Step
  • Linux
Definition
adwaita-icon-theme.yaml